Въпроси и Отговори

Управител на ЕООД ще сключи допълнителен тр. договор за 40 часа месечно с лице на длъжност …

Управител на ЕООД ще сключи допълнителен тр. договор за 40 часа месечно с лице на длъжност прокурист. Физическото лице,на което ще се възложи прокура, работи по тр. договор при друг работодател с 8 часов работен ден. Какъв е реда за осигуряване в този конкретен случай?

Управител на ЕООД ще сключи допълнителен тр. договор за 40 часа месечно с лице на длъжност прокурист. Физическото лице, на което ще се възложи прокура, работи по тр. договор при друг работодател с 8 часов работен ден. Какъв е реда за осигуряване в този конкретен случай?

Съгласно чл.21 от Търговския закон прокуристът е физическо лице, натоварено и упълномощено от търговеца да управлява предприятието му  срещу възнаграждение. Той има право да извърши всички действия и сделки,които са свързани с упражняване на търговското занятие, да представлява търговеца, да упълномощава  други лица за извършване на  определени действия.  Той не може да упълномощава  другиго със своите права по закон. Упълномощаването има действие спрямо трети лица след вписване в търговския регистър.

По силата на чл.23 от Търговския закон отношенията между търговеца и прокуриста  се уреждат с  договор. Тъй като законът не поставя изрично изискване по отношение на формата, договорът за прокурора може да бъде сключен, както като трудов ,така и като граждански. Когато допълнителния тр. договор е сключен за работа до 5 работни дни или 40 часа  при условията на чл.111 във връзка с чл.114 от КТ осигуряването е за всички осигурени социални рискове по реда на чл.4,ал.1 ,т.6 от КСО.

Съгласно чл.4,ал.1,т.6 от КСО осигурени за всички социални рискове са и лицата,които работят по втори или по допълнителен тр. договор, независимо от месечната заетост по него при условие, че имат основен трудов по КТ,по който са осигурени за всички социални рискове.

Осигурителните вноски  за лицето работещо по допълнителен тр. договор се дължат върху полученото, или начисленото, но неизплатено брутно месечно възнаграждение,но  върху не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия, която заема лицето по трудовия договор, определен по основната икономическа дейност на осигурителя и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход. Когато съгласно условията на тр. договор или чл.138,ал.2 от КТ лицето работи при непълно работно време, минималния месечен осигурителен доход се изчислява пропорционално за отработените от лицето часове и часовете съответстващи на дните по чл.40, ал.4 от КСО.

Осигурителните вноски за четирите фонда за държавното обществено осигуряване- за фонд „Пенсии”,фонд” ДЗПО”, фонд „ Обществено заболяване и майчинство” и фонд „Безработица”.

Дължи се и вноска за трудова злополука и професионална болест,която е диференцирана по групи основни икономически дейности, съгласно Приложение 2, към чл.12,ал.1,т.3от ЗБДОО за 2011. Осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест” е изцяло за сметка на осигурителя.

Вашият коментар