Въпроси и Отговори

През месец юни 2011 г. ЕООД придобива по чл. 15 от ТЗ предприятие ЕТ, както и двете ДЗЛ …

През месец юни 2011 г. ЕООД придобива по чл. 15 от ТЗ предприятие ЕТ, както и двете ДЗЛ ...

През месец юни 2011 г. ЕООД придобива по чл. 15 от ТЗ предприятие ЕТ, както и двете ДЗЛ не са регистрирани по ЗДДС. ЕООД се регистрира по ЗДДС през месец юни 2012 г., като упражнява правото си на приспадане на данъчен кредит по реда на чл. 74 от ЗДДС. В описа са включени активи, които дружеството е придобило в качеството си на правоприемник на едноличния търговец. На лице ли е право на данъчен кредит по фактури издадени на името на ЕТ и включени в регистрационния опис на наличните активи на ЕООД ?

Съгласно разпоредбата на чл. 10 от ЗДДС при прехвърляне на предприятие  по реда на чл. 15 от Търговския закон лицето, което  получава стоките или услугите е правоприемник и на всички права и задължения по този закон във връзка с тях, включително на правото на приспадане на данъчен кредит и на задълженията за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит.

В ЗДДС е предвиден специфичен ред за приспадане на данъчен кредит  от правоприемник, при хипотеза на чл. 10, ал.1,т. 2 от ЗДДС, в случай че правоприемника се регистрира на основание  чл. 132, ал.1. от ЗДДС и са изпълнени условията на чл.60 от ЗДДС.

За дружеството правоприемник не възниква задължение  за задължителна регистрация по реда на чл. 132 от ЗДДС. Дружеството е регистрирано за целите на ЗДДС по реда на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС по общия ред и следователно следва да се приложи общия ред и при упражняване правото на данъчен кредит  преди датата на регистрация.

Правото на правото на данъчен кредит за налични активи и получени стоки преди датата на регистрация е на лице при изпълнени условия на чл.74 от ЗДДС, във връзка с чл. 39 и чл. 71 от ЗДДС.

При прехвърляне на предприятието на ЕТ по реда на чл.15 от Търговския закон на дружеството с ограничена отговорност, последното става правоприемник на правата и задълженията на предприятието на ЕТ, включително и на правата и задълженията по договорите за финансов лизинг. Лицето е включило в регистрационния си опис, фактури по договор за лизинг за предоставяне на вещ за ползване, от което следва, че това са доставки на услуги и доколкото не са налице едновременно условията, посочени в чл. 74,ал.3, по тези фактури за дружеството не възниква право на данъчен кредит.

Вашият коментар