Въпроси и Отговори

Предстои да се извърши прехвърляне на предприятие на едноличен търговец, регистриран …

Предстои да се извърши прехвърляне на предприятие на едноличен търговец, регистриран ...

Предстои да се извърши прехвърляне на предприятие на едноличен търговец, регистриран по ЗДДС на еднолично дружество с ограничена отговорност, което не е регистрирано по ЗДДС, като собственикът на капитала е физическо лице, регистрирано като ЕТ.

Възможно ли е безвъзмездно прехвърляне на ЕТ  в случай, че  същият притежава ДМА- сграда?

По каква цена  се прехвърлят притежаваните ДМА-по данъчна оценка, отчетна стойност, продавна цена или друго, като се има предвид, че има свързаност между лицата?

Правоприемникът регистрира ли се автоматично при прехвърляне  по ЗДДС?

Отчуждителят кога се регистрира по ЗДДС-автоматично  при прехвърлянето  или трябва да бъде заличен?

По силата на чл. 132, ал.1 от ЗДДС на задължителна регистрация подлежи лице, което на основание чл.10, ал. 1 придобие стоки и услуги от регистрирано по ЗДДС лице.

В чл.10,ал.1, т.2 от ЗДДС е посочено прехвърляне на предприятие по реда на чл.15 или чл.60 от Търговския закон.

В разпоредбата по чл. 132, ал.2 от ЗДДС е указан реда за регистрацията от придобилото предприятие лице, а именно чрез подаване на заявление в 14-дневен срок от вписване на обстоятелството по чл.10,ал.1 в търговския регистър.

Съгласно изричната разпоредба на чл.10,ал.2 от ЗДДС при прехвърляне на предприятие по реда на чл.15 от ТЗ лицето, което получава стоките или услугите, е правоприемник и на всички права и задължения по ЗДДС във връзка  с тях, включително на правото на приспадане на данъчен кредит и на задълженията за извъряване на корекция на ползвания данъчен кредит.

Прекратяване на регистрация / дерегистрация / по ЗДДС е процедура, въз основа на която след датата на дерегистрация лицето няма право да начислява  данък и да приспада данъчен кредит.

Съгласно чл. 107, т.3 от ЗДДС основание  за задължителна дерегистрация е заличаването на едноличния търговец от търговския регистър, освен ако физическото лице подлежи на задължителна регистрация по реда на чл. 96,ал.1 за облагаемия оборот за извършените от него доставки, представляващи независима икономическа дейност, или ако са на лице основанията по чл.108,ал.2 от закона.

На основание на чл. 109,ал.1 от ЗДДС следва да се подаде заявление за дерегистрация в компетентната териториална дирекция на НАП в 14-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство по чл.107 от закона. В съответствие с чл.77,ал. от ППЗДДС към заявлението за пекратяване на регистрацията се прилага и копие от съдебно решение, удостоверяващо  възникването на обстоятелствата за прекратяване на регистрацията по ЗДДС.

С нормата на чл.107,т.3 от ЗДДС изрично е уреден въпроса за извършваната от физическо лице независима икономическа дейност. В случаите,когато  физическо лице подлежи на вписване в специалния регистър по реда на ЗДДС, независимо в какво юридическо качество то осъществява независима икономическа дейност-търговец, селскостопански производител, свободна професия, частен съдебен изпълнител и т.н.,за целите на облагането с ДДС данъчно задължено лице е физическо лице и съответно физическо лице е правният субект, който подлежи на регистрация по ЗДДС.

В този смисъл е и разпоредбата на 1 ал. 2 от ДР на ППЗДДС, според която физическите лица са длъжни да се идентифицират за целите на закона с получения при регистрацията си идентификационен номер по ДДС за всички извършвани от тях доставки, представляващи независима икономическа дейност. Следователно дерегистрацията не се извършва само въз основа на заличаването на едноличния търговец от търговския регистър, а следва да се имат предвид и другите извършвани от физическото лице дейности, като при наличие на съответния оборот, дарегистрация не се извършва.

В случаите, когато физическото лице получи при регистрацията си идентификационен номер по ДДС в качеството си на едноличен търговец и впоследствие се заличи от търговския регистър и за него не са налице основанията  за дерегистрация по закона съгласно гореизложеното, лицето е длъжно да се пререгистрира, като за него идентификационен номер по ДДС е единният гравдански номер, съответно личния номер на чужденец, пред който е поставен знакът “BG”/ 1,ал.4 от ДР на ППЗДДС /.

Преригистрацията по 1,ал.4 от ДР на ППЗДДС  се извършва в 14-дневен срок от вписване на съответното обстоятелство в търговския регистър чрез подаване на писмено уведомление до съответната  териториална дирекция на НАП, като за дата на пререгистрация се счита датата на вписване на съответното обстоятелство в търговския регистър.

В случай, че едноличния търговец не бъде заличен от търговския регистър не възниква задължение  за подаване на заявление за дерегистрация по ЗДДС, но е на лице правна възможност за дерегистрация по избор съгласно чл.108,ал.1 ,т.1 от ЗДДС при спадане на облагаемия оборот за последните  12 месеца преди текущия под 50 000 лв.В този случай лицето има възможност да избере кога да подаде заявление за дерегистрация до компетентната териториална дирекция на НАП.

Вашият коментар