Въпроси и Отговори

Дружество притежава дълготрайни материални активи представляващи недвижими имоти …

Дружество притежава дълготрайни материални активи представляващи недвижими имоти ...

Дружество притежава дълготрайни материални активи представляващи недвижими имоти, оборудване и инвентар, във връзка с придобиването, на които е приспаднат данъчен кредит. Тези активи са придобити през различно време след 2000 г. Предвижда се дружеството да реализира инвестиционно участие в друго дружество чрез придобиване на дялово участие в същото чрез апорт на недвижим имот, оборудване и инвентар. Приобретателят е лечебно заведение и реализираните от него доставки на услуги са здравни по смисъла на ЗДДС и е свързано лице.

Следва ли дружеството, в което се апортита имуществото да се регистрира по ЗДДС?

Следва ли да се извършва корекция на ползвания данъчен кредит и ако следва кое от двете дружества е задължително да го направи?

Ако следва да се извърши корекция какъв е правният  ред за това?

В каква степен и по какъв начин би повлияла годината на придобиване на актива / над 5 години /  при евентуална корекция на ползвания данъчен кредит?

По силата на чл.132,ал. 1 от ЗДДС на задължителна регистрация подлежи лице, което на основание чл.10,ал.1 придобие стоки и услуги от регистрирано по ЗДДС лице.

В чл.10,ал.1,т.3 от ЗДДС е посочено извършването  на непарична вноска в търговското дружество от апортиращия-регистрирано по ЗДДС лице.

В чл. 132,ал.2 от ЗДДС е указан реда за регистрация от придобилото непарична вноска лице, а именно чрез подаване на заявление в 14-дневен срок от вписване на обстоятелството по чл.10,ал.1 в търговския регистър.

За дата на регистрация в случаите по чл.132,ал.1 от ЗДДС се счита датата на вписване на съответното обстоятелство по чл.10,ал.1 в търговския регистър.

Съгласно изричната разпоредба на чл.10,ал.2 от ЗДДС при извършването на непарична вноска в търговско дружество лицето, което получава стоките или услугите е правоприемник и на всички права и задължения по този закон във връзка с тях, включително на правото на приспадане на данъчен кредит и на задълженията за извършване на корекция на ползвания  данъчен кредит. Аналогично  нормата на чл.80,ал.1,т.1, предложение второ от закона предвижда ограничение  за корекция от страна на апортиращия при извъшването на апорта. Следователно дружеството приобретател следва да извърши корекция на приспаднатия данъчен кредит в случай,че са на лице законовите основания за това.

На основание на чл.79,ал.1 от ЗДДС регистрирано лице,което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит на произведени,закупени, придобити или внесени от него стоки или услуги и впоследствие ги използва за извършване  на освободени доставки или за доставки или дейности, за които не е на лице  правото на приспадане на данъчен кредит, дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит.

Следователно в случай, че апортираните активи се използват от приобретателя- лечебно заведение за извършване на освободени доставки по смисъла на закона, то същият ще възникне задължение за корекция на ползвания от апортиращия данъчен кредит  по реда и начина , регламентиран  в ЗДДС и правилника за приложението му.

Начинът за извършване  на корекциите по чл. 79 ,ал. 1  от ЗДДС съгласно чл. 66,ал.1 от ППЗДДС е чрез издаване на протокол, който трябва да съдържа:

  1. Номер;дата
  2.  Име и индетификационен номер по чл.94,ал.2 от закона за лицето
  3. Основание за извършване на корецията
  4. Описание на стоката или услугата
  5. Размер на ползвания данъчен кредит
  6. Брой години по чл.79,ал.6 от закона

Протоколът се издава най-късно на последния ден от данъчния период, през който са възникнали обстоятелствата за извършване на корекцията. Протоколът се отразява в дневника за продажбите  и справка-декларацията за данъчния период, през който е издаден.

По силата на чл.80,ал.1.т.3 от ЗДДС корекции по чл.79 от закона не се извършват за стоки и услуги, ако са изминали 5 год. от началото на годината,в която е упражнено правото на данъчен кредит, а за недвижимите имоти-20 години.

Б/ Липса на доставка при дейност на чл.3 на ППЗДДС с алинея 7 дейността, извършвана от организациите за колективно управление по чл.40 от Закона за авторското право и сродните му права по администриране и обслужване  на управлението на отстъпените  им авторски права, не е доставка  на услуга към авторите или носителите на тези права.

Вашият коментар