Type: Image

НАП засилват контролното производство

НАП засилват контролното производство

Служителите на НАП ще извършват масови проверки след работно време, през почивните дни и официалните празници. Целта на проверките е да се установи дали има укриване на доходи през проверявания „неработен“ период.

More

НАП дава втори шанс на фирми с големи касови наличности да подадат коригиращи декларации

НАП дава втори шанс на фирми с големи касови наличности да подадат коригиращи декларации

При направените масови проверки НАП установи сериозни нарушения. Дружествата не могат да обяснят къде се намират парите в брой, които са отразени в годишните им отчети.Голям е дела на фирмите с касова наличност над...

More

Бизнесът ще спести над 1,1 млн. лв. след промени в данъчния кодекс

Бизнесът ще спести над 1,1 млн. лв. след промени в данъчния кодекс

Над 1,1 млн. лв. ще спести бизнесът годишно от една от предлаганите промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), които са публикувани от Министерство на финансите за обществено обсъждане. Става въпрос за предложението юридическите лица,...

More

НАП проверява фирми с големи суми в касите си

НАП проверява фирми с големи суми в касите си

Национална агенция за приходите започва проверки на фирми и нестопански организации, които в своите счетоводни баланси са посочили, че имат голяма сума пари в брой. Данъчните инспектори ще проверяват дали селектираните дружества не са...

More

Заявлението за отпускане на парично обезщетение за безработица се подава и по електронен път

Заявлението за отпускане на парично обезщетение за безработица се подава и по електронен път

Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че заявлението за отпускане на парично обезщетение за безработица може да се подава и по електронен път. Това ще става чрез специално разработена електронна административна услуга, която ще бъде...

More

Управител на ЕООД ще сключи допълнителен тр. договор за 40 часа месечно с лице на длъжност …

Управител на ЕООД ще сключи допълнителен тр. договор за 40 часа месечно с лице на длъжност прокурист. Физическото лице,на което ще се възложи прокура, работи по тр. договор при друг работодател с 8 часов работен ден. Какъв е реда за осигуряване в този конкретен случай?

Управител на ЕООД ще сключи допълнителен тр. договор за 40 часа месечно с лице на длъжност прокурист. Физическото лице, на което ще се възложи прокура, работи по тр. договор при друг работодател с 8...

More

Работник полага труд по трудов договор на 8 часа и ще започва при друг работодател на 3 ч…

Работник полага труд по трудов договор на 8 часа и ще започва при друг работодател на 3 ч.. По втория договор – ще се зачита ли за трудов и осигурителен стаж и колко ?

Работник полага труд по трудов договор на 8 часа и ще започва при друг работодател на 3 ч.. По втория договор – ще се зачита ли за трудов и осигурителен стаж и колко ?...

More

Дружество притежава дълготрайни материални активи представляващи недвижими имоти …

Дружество притежава дълготрайни материални активи представляващи недвижими имоти ...

Дружество притежава дълготрайни материални активи представляващи недвижими имоти, оборудване и инвентар, във връзка с придобиването, на които е приспаднат данъчен кредит. Тези активи са придобити през различно време след 2000 г. Предвижда се дружеството...

More

Предстои да се извърши прехвърляне на предприятие на едноличен търговец, регистриран …

Предстои да се извърши прехвърляне на предприятие на едноличен търговец, регистриран ...

Предстои да се извърши прехвърляне на предприятие на едноличен търговец, регистриран по ЗДДС на еднолично дружество с ограничена отговорност, което не е регистрирано по ЗДДС, като собственикът на капитала е физическо лице, регистрирано като...

More

През месец юни 2011 г. ЕООД придобива по чл. 15 от ТЗ предприятие ЕТ, както и двете ДЗЛ …

През месец юни 2011 г. ЕООД придобива по чл. 15 от ТЗ предприятие ЕТ, както и двете ДЗЛ ...

През месец юни 2011 г. ЕООД придобива по чл. 15 от ТЗ предприятие ЕТ, както и двете ДЗЛ не са регистрирани по ЗДДС. ЕООД се регистрира по ЗДДС през месец юни 2012 г., като...

More