Category: Въпроси и Отговори

Какви услуги ще получи моето дружество ако сключи договор за счетоводни услуги с Вас?

Какви услуги ще получи моето дружество ако сключи договор за счетоводни услуги с Вас?

Услугите, които получава всяко едно дружество зависят от много фактори: -Ако дружеството е регистрирано по ДДС ние трябва да обработим приходни и разходни документи и да подадем ДДС декларация до 14-то число. В случая...

More

Управител на ЕООД ще сключи допълнителен тр. договор за 40 часа месечно с лице на длъжност …

Управител на ЕООД ще сключи допълнителен тр. договор за 40 часа месечно с лице на длъжност прокурист. Физическото лице,на което ще се възложи прокура, работи по тр. договор при друг работодател с 8 часов работен ден. Какъв е реда за осигуряване в този конкретен случай?

Управител на ЕООД ще сключи допълнителен тр. договор за 40 часа месечно с лице на длъжност прокурист. Физическото лице, на което ще се възложи прокура, работи по тр. договор при друг работодател с 8...

More

Работник полага труд по трудов договор на 8 часа и ще започва при друг работодател на 3 ч…

Работник полага труд по трудов договор на 8 часа и ще започва при друг работодател на 3 ч.. По втория договор – ще се зачита ли за трудов и осигурителен стаж и колко ?

Работник полага труд по трудов договор на 8 часа и ще започва при друг работодател на 3 ч.. По втория договор – ще се зачита ли за трудов и осигурителен стаж и колко ?...

More

Дружество притежава дълготрайни материални активи представляващи недвижими имоти …

Дружество притежава дълготрайни материални активи представляващи недвижими имоти ...

Дружество притежава дълготрайни материални активи представляващи недвижими имоти, оборудване и инвентар, във връзка с придобиването, на които е приспаднат данъчен кредит. Тези активи са придобити през различно време след 2000 г. Предвижда се дружеството...

More

Предстои да се извърши прехвърляне на предприятие на едноличен търговец, регистриран …

Предстои да се извърши прехвърляне на предприятие на едноличен търговец, регистриран ...

Предстои да се извърши прехвърляне на предприятие на едноличен търговец, регистриран по ЗДДС на еднолично дружество с ограничена отговорност, което не е регистрирано по ЗДДС, като собственикът на капитала е физическо лице, регистрирано като...

More

През месец юни 2011 г. ЕООД придобива по чл. 15 от ТЗ предприятие ЕТ, както и двете ДЗЛ …

През месец юни 2011 г. ЕООД придобива по чл. 15 от ТЗ предприятие ЕТ, както и двете ДЗЛ ...

През месец юни 2011 г. ЕООД придобива по чл. 15 от ТЗ предприятие ЕТ, както и двете ДЗЛ не са регистрирани по ЗДДС. ЕООД се регистрира по ЗДДС през месец юни 2012 г., като...

More