Полезно

Как да регистрирам нова фирма? Пълен наръчник за 2023

Как да регистрирам нова фирма? Какви са стъпките, колко време ще отнеме и колко ще струва? Отговорете си на тези въпроси, като прочетете пълният наръчник, актуален за 2023!

Регистрация на фирма – необходими документи.

При регистрацията на фирма документите, които са нужни са различни в зависимост от формата на дружество, която сме избрали – ЕТ, ЕООД, ООД, АД или друга юридическа форма. Най-малко и най-опростено по отношение на документи е при регистрация на ЕТ (Едноличен Търговец). Това се дължи основно на факта, че не е нужно да се открива набирателна сметка, защото при този тип дружества не се регистрира капитал. При регистрация на ЕООД документите са повече, защото се внася учредителен капитал в набирателна сметка. При регистрация на ООД в част документите се вписват всичките съдружници и се посочва размера на притежавания от всеки дял от капитала. При регистрация на ЕООД и при регистрация на ООД учредителния капитал се внася в произволно избрана от собственика или съдружниците банка. При регистрация на фирма е много важно точно, правилно и четливо да се попълнят платежните за ТР и за уставния капитал. Всички изискуеми документи, които се използват при регистрация на дружество следва да бъдат предоставени на Агенцията по вписвания, защото при липса на някой от изискуемите документи няма да може да се впише фирмата в Агенцията по вписвания.

Регистрация на ЕООД или регистрация на ООД? Каква е разликата?

Разликите при регистрация на ЕООД и при регистрация на ООД са минимални. При ЕООД имаме един собственик и в повечето случаи този собственик е управител на дружеството. При ООД имаме повече от един собственик. Тук управител в повечето случаи е един или двама от съдружниците. Възможно е при ООД и ЕООД да се използват управители, които не са собственици, но това е по-рядко срещано явление. Когато се вземат решения за: приемане на годишния отчет, разпределение на дивиденти, смяна на управител или друга по-значима промяна при ЕООД решението се взима еднолично от собственика, а при ООД от съдружниците на дружеството. При ООД може да възникне разногласие, когато се стигне до гласуване. В случая се приема решението на съдружниците, които притежават заедно или поотделно над 50% от капитала на дружеството. При разпределяне на печалба под форма на дивиденти всеки един от съдружниците в ООД ще получи сума съответваща на неговия дял. При ЕООД собственика ще получи цялата печалба, която се разпределя. При ООД собствениците са повече от един, което би могло да спомогне фирмата да се разрасне по-бързо и повече, защото както се казва в една мъдрост „две глави мислят по-добре от една”. Разбира се има възможност между собствениците да се появят прекалено големи различия, което да наложи те да се разделят. При ЕООД негативното, е че собственика може да не успее да се справи сам и да не постигне желаните резултати. Но ако постигне това, което иска всичко ще бъде за него и няма да се налага да го дели със съдружници.

Цена за регистрация на нова фирма.

Цената за регистрация на фирма зависи основно от формата на дружеството – ЕТ, ЕООД, ООД, АД или друга форма. Цената има 2 основни компонента – адвокатски хонорар и такси, които са държавни към Агенцията по вписвания, банкови, за да може да се открие набирателна сметка и нотариални, защото някои документи изискват нотариална заверка. Общата цена при регистрация на ЕТ е най-ниска, защото не се налага откриване на набирателна сметка, държавната такса към ТР е в по-малък размер от ЕООД, ООД или АД. Адвокатския хонорар е в по-малък размер, защото се изготвят по-малък набор от документи. Цената при регистрация на ООД и при регистрация на ЕООД се различава единствено при адвокатския хонорар. Възможно е по-време на съществуването на дружеството да се наложи да се впишат промени в дружеството. Такива могат да бъдат промяна на: седалище, предмет на дейност, фирмено наименование, управление и представителство, прехвърляне на дружествени дялове и други. Всяка една промяна има своята специфика. Основната разлика при цената, която следва да се заплати при вписване на промените е адвокатския хонорар. Това се дължи на спецификата на документите, които следва да бъдат изготвени при всяка промяна.
Актуални цени за регистрация на фирма, може да разгледате тук.

Трябва ли задължително да имам регистрация по ДДС?

Има няколко условия при, които дружествата са задължени да имат регистрация по ДДС:
Всяко дружество с облагаем оборот над 100 000 лв. за период до 12 месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на месеца, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Всяка фирма може да достигне оборота и за по-кратък период от 12 месеца и трябва редовно до проверява какъв оборот е натрупала за предходните месеци.
Задължителна регистрация по ДДС се налага за дружества, които придобиват стоки от други държави от ЕС и общата сума за текуща година надвишава 20 000 лв. Вътреобщностно придобиване на стоки е придобиването на правото на собственост върху стока, както и фактическо получаване на стока, която се изпраща или транспортира до територията на България от територията на друга държава от ЕС, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава от ЕС.
На регистрация по закона за ДДС подлежи всяка фирма, която е установена в друга държава от ЕС, която не е установено на територията на България и извършва облагаеми доставки на стоки, които се монтират или инсталират на територията на България от или за негова сметка.

Задължителна регистрация по ДДС възниква за фирмите, които предоставят услуги на дружества от ЕС. Заявление за регистрация по ДДС трябва да се подаде не по-късно от 7 дни преди да се извърши услугата или да се получи авансово плащане.

Регистрация по ДДС възниква за фирмите, които получават услуги от дружества регистрирани в други държави от ЕС. Заявление за регистрация по ДДС трябва да се подаде не по-късно от 7 дни преди да се извърши услугата или да се получи авансово плащане.

Регистрация на фирма по ДДС – необходими документи

За регистрация на фирма по ДДС трябва да се подадат следните документи:

1. Заявление за регистрация по ДДС.
2. Справка за облагаемия оборот по месеци за последните 12 месеца преди текущия.
3. Справка за общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания за текущата година, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на акцизни стоки-тази справка се подава от дружества, които се регистрират за извършвани вътреобщностни придобивания с размер над 20 000 лв.за текущата година.
4. Обобщена оборотна ведомост за периода 12 последователни месеца преди текущия месец.
5. Съкратени месечни отчето от касов апарат.
6. Договори с клиенти и доставчици /ако има такива/.
7. Анкетен лист.
8. Писмени обяснения за: предмет на дейност, произход на средства, брой използвани лица на трудов и граждански договор, точен адрес на всички обекти на фирмата и други.
9. Превод на договори с контрагенти и фактури, съставени на чужд език/ако съществуват такива/.
10. Копия на договор за наем и счетоводно обслужване.
11. Други документи упоменати в искане за представяне на документи и писмени обяснения от задълженото лице.

Регистрация на фирма по ДДС цена:

Цената за регистрация по ДДС зависи основно от това дали дружеството веднага след, като се регистрира в Агенцията по вписвания извърши регистрация по ДДС или след известен период от време. Когато регистрацията по ДДС на фирмата е веднага след вписването на дружеството в Агенцията по вписвания цената е 100 лв. Ако се случи на по-късен етап цената е 200 лв. Това се обуславя от факта, че когато дружеството е активно се налага да се предоставят повече на брой документи и справки. При регистрация на дружеството по ДДС не се заплащат държавни такси. Не се заплащат и банкови такси.

Доброволна регистрация по ДДС на нова фирма

Доброволната регистрация по ДДС на нова фирма е най-облекчения вариант при регистрация. В този случай се изискват възможно най-малко документи. Това позволява в законоустановения срок от 7 дни след подаването на заявление за регистрация по ДДС да се внесат нужните документи. Когато регистрацията се извършва на по-късен етап има риск да не бъдат предоставени документи в срок. Ето защо е по-добре дружествата да се регистрират веднага след като са вписани в Агенцията по вписвания.

Срок за регистрация на нова фирма в НАП

Регистрацията на фирма в НАП става автоматично след като е регистрирана фирмата в Агенцията по вписвания. Агенцията изпраща информацията в системата на НАП. Двете институции обменят данни.

Първи стъпки след регистрация на фирма

След регистрацията на фирма първата стъпка за започване на дейност на новата фирма е да се извади печат. След това дружеството следва да си извади електронен подпис с помощта, на който да подписва различни документи. На по-късен етап следва да се подпише договор за наем на помещение, от където дружеството ще осъществява своята дейност. Когато договор за наем на помещение е подписан обекта следва да получи съответните разрешителни. Нужна е пожарна документация, документация от Агенция по храните, измерване факторите на работната среда и редица други неща, които са специфични и индивидуални на база на извършваната дейност.

Кога може да започне на дейност нова фирма?

Всяка нова фирма може да започне дейност след като извърши всички нужни регистрации в обекта, в който ще се извършва дейността. Ако дружеството си позволи да започне дейност по-рано преди да получи нужните разрешения редица държавни органи могат да наложат големи глоби на дружеството. Повечето държавни органи съблюдават кога дружеството започва дейност. Когато започва дейност една фирма и е започнала работа с касов апарат, собственика на дружеството трябва да се осигурява като самоосигуряващо се лице, ако не желае да плаща по-висока сума за осигуровки като управител на дружеството. Това се извършва с подаването на декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице. Декларацията се подава в НАП. Едновременно с това следва да се назначат служителите на трудов договор ако се налага използването на други лица освен собственика на дружеството. Договорите на назначените служители се декларират в НАП.

Счетоводство на нова фирма.

Счетоводството на фирма по ДДС е изключителна отговорно, защото всеки месец до 14-то число на месеца трябва да се подава справка декларация по ДДС за предходен месец. Освен това в същия срок трябва да се заплати дължимото ДДС към държавата. Фирма по ДДС, която не подаде справка декларация по ДДС в срок ще бъде глобена, като минималната глоба е 500 лв. и може да достигне до 10000 лв. Ако дължимия данък се плати със закъснение се начислява лихва. Размера на лихвата е 12%. Дружествата регистрирани по ДДС всеки месец трябва да отразяват в справките декларации по ДДС издадените от тях приходни фактури за съответния месец, без да изпускат нито една. В противен случай глобата е не по-малко от 1000 лв. Фирмите трябва да са наясно кога и как следва да начислят данък добавена стойност. Има облагаеми доставки, при които данъка е 0%-международен транспорт на пътници, международен транспорт на стоки, доставка на услуги, предоставяни от агенти, брокери и други посредници, доставка по обработка на стоки и други. Доставки, при които данъка е в размер на 9% са настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани. Има и някои освободени от данък доставки свързани със: здравеопазване, социални грижи и осигуряване, култура, вероизповедания и редица други. По-голямата част от сделките се облагат с 20 % ДДС.

Счетоводство на фирма нерегистрирано по ДДС.

Счетоводството на фирма нерегистрирана по ДДС е по-облекчено от счетоводството на фирма регистрирана по ДДС. Тези дружества не подават всеки месец справка по ДДС, поради което приходните и разходните фактури, които са издадени от и на дружеството могат да бъдат предоставени на счетоводството с известно закъснение на счетоводството. Всяка фирма, която не е регистрирана по ДДС трябва да следи кога ще достигне задължителния праг за регистрация по ДДС, който е в размер на 100 хил.лв.за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец. Дружества, които извършват вътреобщностни придобивания на стоки следва да се регистрират по ДДС, ако сумата на тези придобивания надвишава 20 хил.лв. Дружество, което извършва услуги на дружества от европейския съюз различни от България следва веднага да се регистрира по ДДС. Тези и други особености налагат фирмите да избират подходяща счетоводна къща, която да ги обслужва.

Счетоводство на ООД.

Счетоводството на ООД няма съществени различия от счетоводството на ЕООД. Най-важно е да се знае дали фирмата е регистрирана по ДДС. Ако е регистрирана по ДДС всеки месец трябва да подава до 14-то число справка декларация по ДДС, която да отразява извършените и получените доставки на стоки и услуги. При положение, че не е регистрирано по ДДС дружеството трябва да следи кога ще достигне задължителния оборот за регистрация по ДДС. При счетоводството на ООД декларации 1 и 6, които са свързани с осигуряването на персонала трябва да се подават до 25-то число на текущия месец,за предходния месец. В същия срок следва да се внесат и самите осигуровки. Годишната декларация към НАП трябва да бъде подадена до 30.06 на годината следваща тази, за която подаваме декларация. В същия срок следва бъде платен годишния корпоративен данък. Дружества,които са ООД имат повече от един собственик и всеки един от тях може да реши да се осигурява, като самоосигуряващо се лице.

Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас на посочените контакти тук>>

2 thoughts on “Как да регистрирам нова фирма? Пълен наръчник за 2023

  1. Харесва ми.предложението искам фирма да е ЕООД.за чужбина да работиха и бг.тьи като не съм си вьв бг.можели да стане.

  2. Калин каза:

    Благодаря за изчерпателното инфо

Вашият коментар