Новини

Промени касаещи годишното приключване на фирми за 2017Г.

Промени касаещи годишното приключване на фирми за 2017Г.

Фирмите, които не са осъществявали дейност през 2017г. вече не са длъжни да подават годишна декларация и годишен отчет, а подават декларация единствено към НСИ, че дружеството не е активно.  Тази промяна подпомага редица недействащи предприятия, които в предходни периоди бяха длъжни да подават годишна данъчна декларация и ако не го извършваха подлежаха на санкция. Въпреки тази положителна промяна държавните органи съкратиха срока за подаване на справката за изплатени доходи на физически лица от тридесети април на петнадесети март.Тази промяна ще доведе единствено до възможността част от фирмите да не успеят да подадат тази справка, и да им бъде наложена съответната санкция. Съвсем логично беше срока да си остане до края на април, защото до тогава се подават и декларациите  на физически лица. Справката, която подават фирмите и годишните декларации, които подават физическите лица трябва да съвпадат. Ако има разлики НАП ги констатира и се свързва с лицата , за да могат да бъдат отстранени различията, следователно би трябвало срока да остане до края на април.

От началото на 2018г. фирмите са длъжни да подават единствено по електронен път с електронен подпис  годишни декларации по закона за корпоративното подоходно облагане .Това се отнася и за годишните декларации за 2017г. Отстъпката от един процент за платен данък печалба ,която се ползваше при подадена декларация по електронен път  до края на месец март и платен данък в същия срок отпада. Държавните органи са преценили, че няма смисъл да се ползва тази отстъпка  при положение, че всички декларации се подават по електронен път. Това не е много справедливо, защото е нужно по някакъв начин да бъдат стимулирани редовните платци.

Фирмите, които не са осъществявали дейност, вече няма да публикуват годишни отчети в търговския регистър. Ще е нужно обаче да подават в срок до 31 март на текущата година, декларация за неактивност за предходната година. Държавни такси за публикуването на декларацията не се дължат.

Вашият коментар