Видове счетоводни услуги, които предоставяме
Счетоводна кантора „Чакърски и Синове” предостявя следните видове счетоводни услуги (счетоводно обслужване) на територията на Република България:

 

1. СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ:
 • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан, съобразени с нуждите на дейността Ви.
 • Текуща обработка на първичните счетоводни документи -проверка,класиране,съхраняване.
 • Текущо осчетоводяване на стопанските операции
 • Обработка на данните със счетоводен продукт, с възможност за обмяна на информация по електронен път.
 • Начисляване на амортизации
 • Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активите
 • Ежемесечно изготвяне и подаване към данъчния орган на Дневник за покупките, Дневник за продажбите и Справка-декларация по Закона за данък върху добавената стойност, както и на всички други декларации, свързани с възстановяване на ДДС по електронен път;
 • Изготвяне и подаване на VIES декларации.
 • Изготвяне и подаване на интрастат декларации.
 • Обработка на отчетите от касовите апарати на клиента
 • Обработка на извлеченията от банковите сметки на клиента
 • Обработка на документи за командировки
 • Ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за осигурителните и данъчните задължения на фирмата към бюджета; Интернет банкиране;
 • Изготвяне на справки, поискани от клиента

2. ЛИЧЕН СЪСТАВ И РАБОТНИ ЗАПЛАТИ:

 • Изготвяне на трудови договори и анекси към тях, длъжностни характеристики, допълнителни споразумения, заповеди за назначаване или за прекратяване на трудови правоотношения  и подаване на необходимата информация за това в НАП.
 • Ежемесечно изготвяне и изчисляване на ведомост за работна заплата; Изготвяне и подаване на декларации обр.1 и обр.6
 • Изготвяне и подаване на уведомления по чл.62,ал.4 от КТ,
 • Регистрация на болнични листове за служители и работници.
 • Изготвяне на документи за пенсиониране;
 • Изготвяне на сметки за изплатените суми и служебни бележки за дохода на лицата;
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки.
 • Изготвяне удостоверения, служебни бележки и др. за персонала
 • Ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за осигурителните задължения на фирмата към бюджета

3. СЧЕТОВОДНИ КОНСУЛТАЦИИ

 • По-голяма част от консултациите са безплатни при сключен договор за счетоводно обслужване
 • Консултации отностно легално оптимизиране на данъците
 • Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси
 • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала
 • Консултации относно измененията на законовата и нормативна база
 • Консултиране и съдействие при регистриране на компания

4. ДАНЪЧНА ЗАЩИТА

 • Следене на нормативни срокове за данъци и декларации
 • Подготовка на платежни нареждания за данъци
 • Подготовка на данъчни справки и уведомления
 • Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация
 • Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация във връзка с проверки – общи, тематични и насрещни
 • Представителство и защита пред органите на НАП и НОИ
 • Съвети при предоставянето на необходимата информация и документи до НАП

5. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

 • Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО
 • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт

6. ДОПЪЛНИТЕЛНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 • Събиране на документи от офиса на клиента.
 • On-line банкиране
 • Подaване на документи към различни институции
 • Първоначална регистрация и пререгистрация на фирми в Агенция по вписванията
 • Регистрация и дерегистрация по ЗДДС
 • Удостоверения за актуално състояние, наличие или липса на задължения
 • Изготвяне на необходимите документи при кандидатстване за кредит
 • Представителство и защита при провеждане на ревизии  и одит